Tisk

Požární bezpečnost staveb
třídy reakce na oheň u stavebních materiálů

Klasifikace reakce stavebních výrobků na oheň byla zavedena v rámci celé Evropské unie z důvodu umožnění volného pohybu zboží, neboť na rozdíl od jiných vlastností existovalo v tomto případě v jednotlivých členských zemích různé hodnocení požárně-technických vlastností vyjadřovaných hořlavostí.

Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb dle ČSN EN 13501-1

Tato klasifikace hodnotí celý stavební výrobek v konečném provedení – například sendvičové stěny, zateplovací systémy apod.
Požární klasifikace dle ČSN EN 13501-1

Mezi třídami a referenčními požárními situacemi platí pro stavební výrobky
tyto vztahy:


Třída A1:
Výrobky z této třídy nepřispívají k požáru, včetně plně rozvinutého. Proto jsou považovány za vyhovující všem požadavkům pro ostatní (nižší) třídy.

Třída A2:
Vyhovující stejným kritériím jako třída B. Navíc tyto výrobky nebudou při plně rozvinutém požáru významně přispívat ke kalorickému zatížení ani dalšímu růstu požáru.

Třída B:
Stejná kritéria jako u třídy C, ale vyhovuje přísnějším požadavkům.

Třída C:
Stejná kritéria jako třída D, ale vyhovuje přísnějším požadavkům. Kromě toho při tepelném působení hořícího předmětu vykazují omezené rozšíření plamene.

Třída D:
Výrobky vyhovující kritériím pro třídu E a jsou schopné odolávat působení malého plamene po delší časový interval bez významného rozšíření plamene. Dále jsou schopny odolávat působení tepla od hořícího předmětu za podstatného zpoždění a omezení uvolňování tepla.

Třída E:
Výrobky jsou schopné odolávat působení malého plamene po krátký časový interval bez významného rozšíření plamene.

Třída F:
Jsou to výrobky, pro které nebyla zjištěna žádná třída a nemohou být klasifikovány do žádné ze tříd.

Doplňková klasifikace podle tvorby kouře

s1 - Přísnější kritéria než u s2
s2 - Celkové množství kouře a poměrné zvýšení množství kouře jsou omezeny.
s3 - Žádné omezení množství kouře není požadováno

Doplňková klasifikace podle plamenně hořících částic

d0 - Žádné plamenně hořící částice
d1 - Žádné částice plamenně hořící déle než udávaný časový interval
d2 - Bez omezení.

Dřívější požární klasifikace dle normy ČSN 73 0862

Klasifikace dle předchozí normy hodnotila pouze stavební hmoty, nikoli celý stavební výrobek

Hořlavost stavebních hmot byla ukazatelem toho, jak stavební materiály přispívají k intenzitě požáru

Požární klasifikace dle předchozí normy ČSN 73 0862

Převodník mezi starou a novou normou

V souvislosti se zrušením ČSN 73 0862 a vydáním nové ČSN 73 0810 byla vytvořena převodní tabulka, která umožňovala orientační převod z ČSN 73 0862 na ČSN EN 13501-1. Tato tabulka již není platná, neboť norma ČSN 73 0810 prošla revizí a dnes platí pouze klasifikace podle reakce na oheň.

Nahrazení stupňu hořlavosti třídou reakce na oheň

V současné době normy nelze srovnávat, protože ve všech případech platí rozdílná kritéria a jsou používány jiné metodiky zkoušení i hodnocení.

Poznámka:
Materiály, u nichž byl stupeň hořlavosti stanoven podle ČSN 73 0862 nebo je uveden v ČSN 73 0821, vyhovují požadavkům norem řady ČSN 73 08.. do 31.12.2007. Po tomto datu se stavební hmoty a výrobky hodnocené stupněm hořlavosti mohou užít pouze u objektů navržených před 31.12.2007

Rychlá navigace


Reference

Celosvětově činná společnost Lindner Group disponuje velkým množstvím vynikajících referencí.

Technická data

Technická podpora Linder – katalogy, technické listy, detaily aj. ke stažení.
Klikněte zde.


Rychlá navigace

rychlá navigace

Jaká podlaha je ta pravá?
Ztrácím se v technických pojmech! >>rychlá navigace<<